ข่าวสารและโปรโมชั่น

การอบรมหลักสูตร สร้างคุณค่าหัวใจบริการภัททาได้มีการจัดอบรม  “หลักสูตร สร้างคุณค่าหัวใจบริการ” เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Sky Bar ที่โรงแรม T Pattaya Hotel เป็นการจัดการอบรมให้เห็นถึงหัวใจการให้บริการ ภายในการอบรมมีทั้งกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง  และยังได้มีการจำลองบทบาทสมมุติโดยพนักงาน ให้เห็นถึงการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง เพื่อพัฒนาการบริการให้กับลูกค้าทุกท่านของภัททา และให้พนักงานทำงานบริการด้วยใจอย่างมีความสุข